اهداف اختصاصی:
• کمک به ثبت موارد سرطان در کشور و منطقه
• انجام پژوهش‌های پیشگیری و کاربردی برای شناخت عوامل خطر موجد سرطان‌ها
• ارائه راه‌حل‌های کاربردی برای کاهش عوامل خطر در سطح ملی، دانشگاهی و فردی مبتنی بر شواهد تحقیقی
• تدوین پروتکل‌های آموزشی عمومی مردم، نیروهای بهداشتی درمانی، سیاستگذاران و سیاستمداران بر اساس یافته‌های پژوهشی مبتنی بر شواهد.
• تدوین پروتکل‌های درمانی براساس تحقیقات انجام شده و موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور
• تعیین هزینه –اثربخشی اقدامات تشخیصی درمانی به‌ویژه داروهای ضد سرطان
• تدوین پروتکل‌های علمی بر پایه یافته‌های پژوهشی برای درمان تسکینی مبتلایان.
• پژوهش‌های کاربردی برای تأمین سلامت روانی، اجتماعی و اقتصادی مبتلایان به سرطان
• تلاش در ایجاد شبکه همکاری بین مراکز تحقیقاتی و اجرایی کشور.
• برقراری رابطه با مراکز علمی، تحقیقاتی و اجرایی بین‌المللی به‌ویژه در منطقه با رعایت قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران
• تسهیل زمینه‌های همکاری بین‌بخشی و کار گروهی برای مراقبت از سرطان‌ها