آدرس مركز تحقيقات سرطان :

شاهرود-ميدان هفت تير-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-مركزتحقيقات سرطان

تلفن تماس:32395054